முஸ்லீம் செய்யும் கொடுமை

முஸ்லீமை எடுத்துக் கொண்டால், பெண்களை உலகத்தைக்கூட பார்க்க விட மாட்டேன் என்கிறானே.. முகத்தை மூடி அல்லவா சாலையில் நடமாட விடுகிறான். இதைவிடக் கொடுமை உலகில் ஒன்று இருக்க முடியுமா?

- விடுதலை(25.6.73)யில் பெரியார்

0 comments: