பெண்களும், கற்பும்


பெண் தன்னைப் பற்றியும், தனது கற்பைப் பற்றியும், காத்துக் கொள்ள, தகுதி பெற்றுக் கொள்ள விட்டுவிட வேண்டுமே ஒழிய, ஆண் காவல் கூடாது. இது ஆண்களுக்கு இழிவான காரியமாகும்.

- 3.11.1935‘குடியரசு’-வில் பெரியார்

0 comments: