அய்க்கோர்ட்(உயர்நீதிமன்றம்) ஒரு சனியன்


இன்று நமக்குப் பெரும் சனியனாக அய்க்கோர்ட் ஒன்று இருக்கிறது. மற்ற எல்லா ஸ்தாபனங்களும், நமக்குப் பெரிதும் அனுகூலமாக இருக்கின்றன என்றே சொல்லலாம்.

- விடுதலை(7.10.1972)யில் பெரியார்